آدم صبحیم یا آدم شب؟! چگونه بفمیم؟

28

برای گروهی از افراد انجام دادن کارهای فکری نظير نوشتن يا انجام فعاليت‌های هنری نظير نقاشی در ساعات شلوغ روز سخت‌تر از ساعات آرام شب است. خلاف چنين حالتی نيز وجود دارد. در نتيجه بسياری خود را آدم‌های صبح يا آدم‌های شب می‌دانند. زندگی آدم‌های شب در شرايطی که می‌بايست ساعات مشخصی از روزشان را در محل کاری خود بگذرانند آسان نيست، همچنان که انجام مشاغلی که ساعات کار آن‌ها بطور ادواری به ساعت‌های شب نيز می‌رسد برای آدم‌های صبح می‌تواند ناگوار باشد.

19 پرسش همراه با پاسخ‌های چند گزينه‌ای که در ادامه خواهد آمد بر اساس مقاله دو محقق سوئدی به نام‌های هورن و اوستبرگ تنظيم شده است. مقاله و پرسشنامه‌ای که بر اساس آن تنظيم شده يکی از منابع علمی همچنان معتبر برای سنجش ساعت زيستی بدن انسان بشمار می‌روند. تمام گونه‌های مختلف جانداران از ساعت زيستی مشخص خود پیروی می‌کنند که مبنای تنظیم آن شرايط جسمی خود جاندار و جغرافيای محل زندگی اوست. نام علمی ساعت زيستی Circadian Rhythm است.

هر گزينه امتياز مشخصی دارد که در پايان بايد آن‌ها را جمع بزنيد. پاسخ‌هایی که به سوالات این آزمون می‌دهید به شما کمک می‌کنيد بدانيد آدم صبح هستید يا آدم شب.

اگر اختیار زمان بندی وقت‌تان را داشتيد چه ساعتی از خواب بيدار می‌شديد؟

 • 5 تا 6:30 صبح (5 امتياز)
 • 6:5 تا 7:45 صبح (4 امتیاز)
 • 7:45 تا 9:45 صبح (3 امتياز)
 • 9:45 تا 11 صبح (2 امتياز)
 • 11 صبح تا 12 ظهر (1 امتياز)

اگر اختیار زمان بندی وقت‌تان را داشتيد چه ساعتی به رختخواب می‌رفتيد؟

 • 8 تا 9 شب (5 امتياز)
 • 9 تا 1:15 شب (4 امتياز)
 • 10:15 شب تا 12:30 نيمه شب (3 امتیاز)
 • 12:30 نيمه شب تا 1:45 صبح (2 امتياز)
 • 1:45 تا 3 صبح (1 امتياز)

آيا برای بيدار شدن به نياز به زنگ ساعت داريد؟

 • هرگز (4 امتیاز)
 • خيلی کم (3 امتياز)
 • وابسته‌ام (2 امتياز)
 • بسيار زياد (1 امتياز)

آیا صبح‌ها راحت از خواب بيدار می‌شويد؟

 • هرگز (1 امتياز)
 • نه چندان راحت (2 امتياز)
 • تا حدودی راحت (3 امتياز)
 • بسیار راحت (4 امتياز)

در نيم ساعت اول بعد از بيدار شدن چقدر از آمادگی ذهنی برخورداريد؟

 • بکلی آمادگی ذهنی ندارم (1 امتياز)
 • زياد آمادگی ندارم (2 امتياز)
 • تا حدودی آمادگی دارم (3 امتياز)
 • آمادگی کامل دارم (4 امتياز)

در نيم ساعت اول بعد از بیدار شدن اشتهای شما چگونه است؟

 • بکلی اشتها ندارم (1 امتیاز)
 • اشتهایم ناچيز است (2 امتياز)
 • تا حدودی اشتها دارم (3 امتیاز)
 • بسيار اشتها دارم (4 امتياز)

در نيم ساعت اول بعد از بیدار شدن چقدر احساس خستگی می‌کنید؟

 • خيلی خسته هستم (1 امتياز)
 • خسته هستم (2 امتياز)
 • تا حدودی سرحالم (3 امتیاز)
 • بسيار سرحالم (4 امتياز)

اگر برای فردا قراری نداشته باشيد نسبت به شرایط عادی خواب‌تان چه ساعتی به رختخواب می‌رويد؟

 • همان ساعت هميشگی (4 امتياز)
 • کمتر از يک ساعت ديرتر (3 امتیاز)
 • یک تا دو ساعت ديرتر (2 امتياز)
 • بيش از دو ساعت ديرتر (1 امتياز)

اگر لازم باشد به مدت يکساعت بين ساعت 7 تا 8 صبح ورزش کنيد چه شرايطی خواهيد داشت؟

 • آمادگی خوبی دارم (4 امتياز)
 • آمادگی دارم (3 امتياز)
 • کمی سخت است (2 امتياز)
 • بسيار سخت است (1 امتياز)

چه وقت احساس خستگی می‌کنيد و نياز به خواب داريد؟

 • بين 8 تا 9 شب (5 امتياز)
 • بين 9 تا 10:15 شب (4 امتياز)
 • بين 10:15 تا 12:30 نيمه شب (3 امتياز)
 • بين 12:30 نيمه شب تا 1:45 صبح (2 امتیاز)
 • بين 1:45 تا 3 صبح (1 امتياز)

برای شرکت در يک جلسه امتحان دو ساعته کدام گزينه را ترجيح می‌دهيد؟

 • بين 8 تا 10 صبح (4 امتياز)
 • بين 11 صبح تا 1 ظهر (3 امتياز)
 • بين 3 تا 5 بعدازظهر (2 امتیاز)
 • بين 7 تا 9 شب (1 امتیاز)

اگر ساعت 11 شب به رختخواب برويد احساس خستگی‌تان چه اندازه است؟

 • به هیچ وجه خسته نيستم (0 امتياز)
 • کمی خسته‌ام (2 امتياز)
 • خسته‌ام (3 امتياز)
 • بسیار خسته‌ام (5 امتياز)

اگر دیرتر از معمول به رختخواب برويد اما لازم نباشد فردا صبح در ساعت مشخصی از خواب بيدار شوید کدام حالت ممکن است برای‌تان اتفاق بیفتد؟

 • همان ساعت هميشگی از خواب بيدار می‌شوم و دوباره به خواب نمی‌روم (4 امتیاز)
 • همان ساعت هميشگی از خواب بيدار می‌شوم اما چرت می‌زنم (3 امتياز)
 • همان ساعت هميشگی از خواب بيدار می‌شوم اما دوباره می‌خوابم (2 امتياز)
 • همان ساعت هميشگی بيدار نمی‌شوم (1 امتياز)

اگر مجبور باشيد بين ساعت 4 تا 6 صبح بیدار بمانيد ولی قراری برای باقی روزتان نداشته باشيد کدام موقعيت را انتخاب می‌کنيد؟

 • بعد از ساعت 6 نمی‌خوابم (1 امتياز)
 • قبل از ساعت 4 کمی می‌خوابم و دوباره بعد از ساعت 6 می‌خوابم (2 امتیاز)
 • قبل از ساعت 4 می‌خوابم و بعد از ساعت ساعت 6 کمی می‌خوابم (3 امتياز)
 • تمام خواب مورد نيازم را قبل از ساعت 4 انجام می‌دهم (4 امتياز)

باید دو ساعت فعاليت سخت جسمانی انجام بدهيد ولی باقی روز کاری نداريد. کدام دو ساعت را برای فعاليت سخت انتخاب می‌کنيد؟

 • بین 8 تا 10 صبح (4 امتياز)
 • بين 11 صبح تا 1 ظهر (3 امتياز)
 • بين 3 تا 5 عصر (2 امتیاز)
 • بين 7 تا 9 شب (1 امتياز)

قرار است با دوست‌تان دو بار در هفته و هر بار يک ساعت تمرینات ورزشی سخت انجام دهيد. بهترین زمان برای دوست‌تان بين ساعت 10 تا 11 شب است. به نظرتان آمادگی جسمانی شما در اين ساعات چگونه است؟

 • آمادگی‌ام بسیار خوب است (1 امتياز)
 • برایم قابل انجام است (2 امتياز)
 • به نظرم آسان نيست (3 امتياز)
 • برايم بسیار سخت است (4 امتياز)

فرض کنيد تحصیلات دبیرستانی را انجام داده‌ايد و می‌توانيد ساعت کاری‌تان را خودتان انتخاب کنيد. فرض کنید هر روز بايد پنج ساعت کار کنید. شغل‌تان جالب است ولی دستمزدتان بر اساس کارآیی‌تان تعيین می‌شود. کدام ساعت‌ها را برای کار انتخاب می‌کنيد؟

 • از 2:30 تا 7:30 صبح (5 امتياز)
 • از 7:30 تا 12:30 (4 امتياز)
 • از 9 صبح تا 2 ظهر (3 امتیاز)
 • از 2 ظهر تا 7 شب (2 امتیاز)
 • هر وقتی بین 5 عصر تا 3 صبح (1 امتیاز)

فکر می‌کنيد چه وقتی از روز بهترين احساس را داريد؟

 • از 4 تا 7:30 صبح (5 امتياز)
 • از 7:30 تا 9:30 صبح (4 امتياز)
 • هر وقتی بين 9:30 صبح تا 4:30 عصر (3 امتیاز)
 • هر وقتی بين 4:30 عصر تا 9:30 شب (2 امتياز)
 • بین 9:30 شب تا 4 صبح (1 امتياز)

آیا آدم صبح هستید يا آدم شب؟

 • مطمئنم صبح (6 امتياز)
 • احتمال می‌دهم صبح (3 امتیاز)
 • احتمال می‌دهم شب (2 امتیاز)
 • مطمئنم شب (1 امتیاز).

                                                         

نتايج:

بين 70 تا 86 امتياز: بکلی آدم صبح

بین 59 تا 69 امتياز: تا حدودی آدم صبح

بين 42 تا 58 امتیاز: هيچکدام

بين 31 تا 41 امتياز: تا حدودی آدم شب

بین 16 تا 30 امتیاز: بکلی آدم شب

فرصت تبلیغات

تبلیغات متنی

استخدام در وب نگین
 
   

کانال اختصاصی وب نگین در تلگرام

پاسخ